795-800-801

795-800-801

Wznowienie granic

Znak geodezyjny

W obszarze usług geodezyjnych mieści się także wznawianie znaków granicznych. To inaczej znak wykonany z trwałego materiału umieszczony na stałe na granicach działek. Z kolei znakiem geodezyjnym może być np. forma betonowa, butelka, kamień, palik geodezyjny. Umieszcza się go na granicach działek i jest chroniony przez prawo. Wznowienie znaków ma miejsce zazwyczaj wtedy, gdy zostały zniszczone lub celowo usunięte, nie ma całkowitej pewności co do przebiegu granicy danej działki albo chcemy ją ogrodzić

Wznowienie / wyznaczenie znaków punktów granicznych pod ogrodzenie

Czynność wznowienia znaków granicznych to procedura techniczna, która nie stanowi przedmiotu postępowania administracyjnego ani sądowego. Zgodnie z art. 39 Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne, przesunięte, uszkodzone lub zniszczone znaki graniczne, ustalone uprzednio, mogą być wznowione bez przeprowadzania postępowania rozgraniczeniowego. Wznowienie znaków granicznych polega za tym na przywróceniu położenia punktów granicznych zgodnie ze stanem wynikającym z dokumentacji geodezyjnej posiadającej moc dowodową i przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Jeżeli w trakcie wznowienia znaków granicznych wyniknie spół co do ich położenia, stronom przysługuje prawo wystąpienia na drogę sądową w celu jego rozstrzygnięcia.

Wznowienie znaków granicznych uzależnione jest od łącznego spełnienia warunków:

 • istnieją dokumenty geodezyjne i kartograficzne (szkice, miary, współrzędne) pozwalające jednoznacznie z odpowiednią dokładnością, wznowienie punktów granicznych, w których osadzone będą znaki graniczne;
 • wcześniejszego ustalenia granic nieruchomości według ich stanu prawnego.

W przypadku, gdy punkty graniczne zostały ujawnione w ewidencji gruntów i budynków i nie były wcześniej trwale stabilizowane oraz istnieją jednoznaczne dane pozwalające na określenie ich położenia z geodezyjną dokładnością – wówczas można wykonać wyznaczenie punktów granicznych wraz z ich stabilizacją.

Etapy realizacji wyznaczenia punktów granicznych:

 • zlecenie uprawnionej strony geodecie wykonania wznowienia / wyznaczenia znaków granicznych (należy podać obręb ewidencyjny, numer działki oraz tytuł prawny do nieruchomości);
 • zgłoszenie pracy geodezyjnej w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej;
 • analiza dokumentów i materiałów udostępnionych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
 • wywiad terenowy (odszukanie osnowy pierwotnej, istniejących znaków granicznych, pomiar sytuacyjny);
 • obliczenia i analiza wyników;
 • zawiadomienie stron o czynnościach wznowienia / wyznaczenia znaków granicznych;
 • wskazanie położenia zniszczonych / wyznaczanych znaków granicznych;
 • stabilizacja i pomiar wznowionych / wyznaczonych znaków granicznych;
 • sporządzenie protokołu granicznego;
 • skompletowanie operatu technicznego i przekazanie go do weryfikacji.

Wznowienie granic geodeta iława