795-800-801

795-800-801

Wytyczenie budynku, sieci

Tyczenie budynku Iława

Zanim zaczniemy prace ziemne, powinniśmy wytyczyć miejsce, w którym stanie dom. Choć często podejmuje się tego kierownik budowy, najlepiej zlecić te prace uprawnionemu geodecie. Polecamy dwie metody wytyczania fundamentów: metodę kołkową i ław drutowych. Dają one trwalsze efekty niż sypanie wapnem czy kopanie rowków, a wytyczenia nie ulegają zbyt łatwo zniszczeniu na przykład pod wpływem opadów czy silniejszego wiatru.

Jeśli wytyczeniem fundamentów będzie zajmował się geodeta, to na początku trzeba ustalić zakres prac: liczbę potrzebnych punktów – w porozumieniu z murarzem/ kierownikiem budowy oraz inwestorem, termin wykonania usługi oraz jej cenę. Ławy fundamentowe – jak prawidłowo je wykonać?

Zadaniem geodety jest między innymi wytyczenie dwóch punktów zwanych reperami (stałe punkty, do których w każdej chwili będzie można się domierzyć, wyznaczając poziom posadowienia).


Geodezyjne tycznie obiektów

Pod wykop
Pod ławy fundamentowe
Budynku, obiektów budowlanych
Sieci, przyłączy
Obiektów liniowych
Szybów windowych

Me­tody wytyczania fundamentów

Najpopularniejsze są dwie metody wytyczania budynku: metoda kołkowa i ław drutowych. Dają one trwalsze efekty niż sypanie wapnem czy kopanie rowków, a wytyczenia nie ulegają zbyt łatwo zniszczeniu na przykład pod wpływem opadów czy silniejszego wiatru. Wybór metody nie zależy od tego, czy wykop będzie zrobiony koparką, czy ręcznie łopatą – należy jedynie uważać, aby nie trącać kołków lub ław i nie zamieniać ich położenia.

Zawsze wyznacza się punkty charakterystyczne – osie lub narożniki zewnętrzne budynku  tj. ściany zewnętrzne z ociepleniem lub bez. Liczba punktów zależy od skomplikowania kształtu fundamentów, jednak nie powinno być ich mniej niż cztery w narożnikach budynku.

Przy domu o bardziej skomplikowanym planie często jest to sześć-dziesięć punktów lub osi. Liczba potrzebnych punktów zależy też od umiejętności wykonawcy prac. Mając cztery-sześć punktów lub osi, powinien dokładnie wyznaczyć położenie wszystkich fundamentów. Kierownik musi konsultować zakres prac geodety z inwestorem, bo to on będzie za nie płacił.

Wykopy fundamentowe – uwaga na oś budynku!

Przy wytyczaniu wykopu bardzo ważne jest poprawne odczytanie z projektu przebiegu osi budynku. Wcale nie muszą one przebiegać przez środek ściany! Bardzo często są to osie warstwy konstrukcyjnej ścian parteru.

Dlatego wykop pod ławy fundamentowe nie musi być jednakowej szerokości po obu stronach ławy drutowej.

Za poprawne wytyczenie przebiegu wykopów odpowiada kierownik budowy.

Wszystkie obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę podlegają wyznaczeniu w terenie

Pomiary realizacyjne to zespół czynności kameralnych oraz terenowych mających na celu zapewnienie właściwego usytuowania obiektów budowlanych zgodnie z projektem zagospodarowania działki lub terenu, a w szczególności zachowaniu przewidzianego w projekcie położenia wyznaczanych obiektów względem obiektów istniejących i wznoszonych oraz względem granic nieruchomości. Zleceniodawca powinien dostarczyć geodecie uprawnionemu uzyskaną decyzję o pozwoleniu na budowę oraz dokumentację projektową. Geodeta po otrzymaniu projektu budowlanego dokonuje jego geodezyjnego opracowania tj. opracowania punktów głównych budowli, przebiegu osi, linii rozgraniczających, linii zabudowy czy usytuowania obiektów budowlanych, w wyniku czego sporządza szkic dokumentacyjny umożliwiający wyniesienie projektu w terenie. Zadaniem geodety w terenie jest wytyczenie i utrwalenie osi głównych obiektów budowlanych, charakterystycznych elementów projektu (osi ścian, punktów załamań, sieci, punktów węzłowych) a także stałych punktów wysokościowych – reperów. Wytyczenie obiektów potwierdzane jest sporządzeniem szkicu tyczenia oraz wpisem do dziennika budowy.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 Ustawy Prawo Budowlane wszystkie obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę podlegają wyznaczeniu w terenie przed rozpoczęciem robót budowlanych przez geodetę uprawnionego a po ich wybudowaniu – geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, obejmującej ich położenie na gruncie. Organ może nakazać również wyznaczenie w terenie oraz wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowanych na podstawie zgłoszenia.

Etapy realizacji tyczenia obiektów budowlanych w tym sieci:

  • zlecenie uprawnionemu geodecie wytyczenia obiektu (należy dostarczyć do biura decyzję o pozwoleniu na budowę oraz dokumentację projektową);
  • geodezyjne opracowanie projektu zagospodarowania działki lub terenu;
  • wytyczenie i utrwalenie w terenie elementów projektowanych obiektów;
  • sporządzenie szkicu tyczenia (dla wielkokubaturowych obiektów) i dokonanie wpisu w dzienniku budowy;