795-800-801

795-800-801

Podział Działki

PODZIAŁ DZIAŁKI IŁAWA

Rozdzielenie działki ewidencyjnej (czyli nieruchomości gruntowej) na części to inaczej podział nieruchomości. Wykonuje się to poprzez wytyczenie granic podziału oraz opracowanie stosownej dokumentacji technicznej (operatu technicznego). Procedura ta składa się z kilku etapów:

  • przygotowanie wstępnego projektu podziału gruntów przez geodetę;
  • ocena zgodności rozdzielenia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub warunkami zabudowy w formie postanowienia burmistrza, wójta lub innego, właściwego włodarza;
  • sporządzenie dokumentacji z czynności przyjęcia granic;
  • opracowanie projektu podziału z nowymi granicami wydzielanych części działki oraz wykazem zmian gruntowych;
  • wydanie ostatecznej decyzji administracyjnej o podziale nieruchomości przez wójta, burmistrza itd.;
  • zgłoszenie dokumentacji do właściwego Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Czas, jaki trzeba wziąć pod uwagę przy podziale nieruchomości, wynosi od dwóch do kilku miesięcy.